Sitemap-20   mail 20 

Vaiko brandumas mokytis ir jo vertinimas

Artėjant rugsėjo 1-ajai, daugeliui tėvų tenka priimti nelengvą sprendimą – leisti savo šešiametį vaiką į pirmąją klasę ar palaukti dar metus, kol jam sukaks septyneri.  Ar šešerių metų vaikas  yra pakankamai subrendęs, kad galėtų lankyti mokyklą? Vienareikšmiai atsakyti šį klausimą neįmanoma, nes kiekvienas vaikas yra skirtingas, o pasirengimas mokyklai priklauso ne tik nuo kognityvinių vaiko gebėjimų, bet ir nuo fizinės, socialinės emocinės jo brandos ir daugelio kitų dalykų. Vienas vaikas, būdamas šešerių, jau yra pasiekęs septynmečio brandą ir sėkmingai gali būti ugdomas pagal pradinio ugdymo programą, o kitam tikslinga būtų lankyti priešmokyklinio ugdymo grupę. Dauguma tėvų neturi specialių žinių, kad galėtų objektyviai įvertinti tikruosius savo vaiko gebėjimus, jo brandumo lygį ir priimti tinkamą sprendimą, kuris nepadarytų vaikui žalos. Žala gali būti padaryta tiek išleidus šešerių metų vaiką į pirmąją klasę, kai jis nėra pakankamai subrendęs, tiek neleidžiant šešiamečiui vaikui,  kurio brandumo lygis yra pakankamas, mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu numatyta, kad pagal pradinio ugdymo programą vaikas pradedamas ugdyti, kai jam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, o pagal priešmokyklinio  ugdymo programą – kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 6 metai. Tačiau tėvų (globėjų) prašymu bei vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu,  tiek pradinis, tiek priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti metais anksčiau.   

 Vadovaujantis Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, vaiko brandumo vertinimą atlieka  pedagoginių psichologinių tarnybų, švietimo pagalbos tarnybų psichologai. Brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų), pageidaujančių septynerių metų neturintį vaiką  leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę arba šešerių metų neturintį vaiką ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą, prašymu.

Dokumentus, susijusius su Vaiko brandumo įvertinimu galima rasti skiltyje - TEISINĖ INFORMACIJA

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina septyneri metai, brandumas nėra vertinamas.

Vaiko brandumo mokytis vertinimas atliekamas kasmet nuo balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 Šiuolaikinėje pedagogikoje brandumas mokytis apibrėžiamas kaip įvairiapusis reiškinys, apimantis esminius vaiko fizinės sveikatos, intelektinės, socialinės ir emocinės brandos, motyvacijos mokytis rodiklius, kurie  lemia jo sėkmę mokykloje.

Intelektinė branda Vaiko brandumo mokyklai įvertinimo metodikoje (2015) apibrėžiama kaip vaiko:  

-          pažintiniai gebėjimai, pavyzdžiui, gebėjimas palyginti formą, mąstyti pagal analogiją, organizuoti erdvinę informaciją į sisteminę visumą, samprotavimo gebėjimai, įsiminimo ir atgaminimo pagal pavyzdį įgūdžiai, girdimasis suvokimas;

-           kalbiniai gebėjimai, rodantys kalbos supratimą, žodyną ir gramatinių konstrukcijų vartojimą;

-           vizualinė-motorinė koordinacija, t. y. smulkiųjų judesių tikslumas, regimojo suvokimo ir motorinės koordinacijos visavertiškumas;

-           dėmesio, suvokimo, atminties, kalbos ir motorikos procesų integracija, turinti lemiamos reikšmės skaitymo įgūdžių formavimuisi mokantis rašytinės kalbos, pavyzdžiui, gebėjimas susieti vizualią ir kalbinę informaciją greitai įvardijant vizualius stimulus.

 Socialinė ir emocinė branda – tai gebėjimas kryptingai veikti, emocinis stabilumas, gebėjimas užmegzti ryšius su bendraamžiais ir suaugusiaisiais mokymosi veikloje, elgesio savikontrolė ir kt.

 Motyvacija mokytis – tai vaiko noras eiti į mokyklą, domėjimasis knygomis ir pan.

  Vaiko brandumo mokytis vertinimas atliekamas vadovaujantis Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro standartizuota metodika. Vertinimą atliekantis  psichologas iš pradžių pasikalba su vaiku ir jo tėvais (globėjais).  Pokalbis su tėvais (globėjais) suteikia informacijos apie vaiko raidą, elgesio ir emocinius ypatumus, pomėgius, taip pat priežastis, skatinančias leisti vaiką ugdytis metais anksčiau. Po to tėvams (globėjams) ir vaiką ugdančiam pedagogui pateikiami pildyti specialūs klausimynai, o vaikui  duodamos atlikti užduotys, skirtos nustatyti jo galias ir sunkumus, įvertinti įvairius jo brandos aspektus. Individualus vaiko brandumo vertinimas trunka apie 45 min.

 Atlikęs vertinimą, psichologas parengia išvadą – rekomendaciją tėvams (globėjams) dėl vaiko brandumo. Jei pateikiama išvada, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, sprendimą dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai). Psichologui  nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal šias programas nėra teikiamas.

Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, Tarnybai nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. pateikia šiuos dokumentus :

  • prašymą įvertinti jų vaiko brandumą
  • vaiko gimimo liudijimo  kopiją
  • ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) rekomendaciją, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-os) ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais;
  • priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtą rekomendaciją pradinių klasių mokytojui apie atliktą vaiko galutinį pasiekimų vertinimą, jeigu vaikas buvo ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą; rekomendacija turi būti patvirtinta priešmokyklinio ugdymo pedagogo ir (arba) mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens parašais.

Išankstinė registracija ir informacija telefonu: (8 447) 51192

 

Atnaujinta Ketvirtadienis, 23 lapkričio 2017 17:12