Sitemap-20   mail 20 

Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje

Skelbiama partnerių atranka projektui „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje“ įgyvendinti

paveikslJurbarko švietimo centras, vadovaudamasis 2016 m. lapkričio 24 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr T2-334, skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje partnerių atranką, siekdama kokybiškai įgyvendinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai.
Projekto tikslas – užtikrinti kompleksinių paslaugų šeimai prieinamumą, suteikiant galimybę gauti savalaikę psichosocialinę pagalbą, gilinant tėvystės įgūdžius, ugdant sociokultūrinius ir šeimos pagrindus, užtikrinant vaikų priežiūros paslaugų prieinamumą bei reikalingos informacijos sklaidą apie kompleksinių paslaugų teikimą šeimai.  –
Projekto uždavinys – suteikti ne mažiau kaip 165 Jurbarko rajono savivaldybės gyventojams kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai.

 


Jurbarko švietimo centras skelbia partnerių atranką numatytoms projekto veikloms vykdyti:
1. Pozityviosios tėvystės mokymai – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms tobulinti ar įgyti tėvystės įgūdžių, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes bei padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes.
2. Psichosocialinė pagalba (individualios, grupinės konsultacijos ir kt.) – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), ir jų šeimoms, artimiesiems, apimanti socialinę, psichologinę, psichoterapinę pagalbą, sielovadą, taip pat pagalbą įveikiant priklausomybes nuo psichoaktyviųjų medžiagų, lošimų ir kt.;
3. Vaikų priežiūros paslaugos – valandinės vaiko priežiūros paslaugos, kurios gali būti teikiamos ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams), auginantiems vaikus (įvaikius, globotinius) nuo trejų metų amžiaus iki kol vaikas pradės lankyti bendrojo lavinimo įstaigą, ir dalyvaujantiems kitose projekto veiklose.
4. Pavėžėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems šio aprašo 1 – 3 punktuose nurodytose veiklose, jei nėra pakankamų galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto visai nėra arba yra, bet nėra užtikrinta, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negali būti suteiktos paslaugos numatyta apimtimi) ar asmeniniu transportu. Pavėžėjimo paslaugą privalo užtikrinti 1 – 3 punktuose nurodytas veiklas vykdančios nevyriausybinės organizacijos.
Tinkama Projekto tikslinė grupė yra šeima – Jurbarko rajone nuolat gyvenančios šeimos (asmenys).
Atrankos tikslas – atrinkti partnerius, kurie projekto įgyvendinimo laikotarpiu (projekto trukmė – 36 mėn., numatoma preliminari projekto pradžia – 2017 m. balandžio 1 d. ) teiks kompleksines paslaugas šeimai.
Paraiškų teikimo klausimais informaciją teikia Jurbarko švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė (8447) 72253.
Atrankos dalyvis gali pateikti atrankai tik vieną paraišką veikloms vykdyti.
Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip 2016 m. gruodžio 13 d. Paraiška gali būti siunčiama registruotu laišku, paštu, per pašto kurjerį arba pristatoma organizacijos asmeniškai adresu: Jurbarko švietimo centras, Dariaus ir Girėno 120 A, Jurbarkas, LT-741847

Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodyta, adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje partnerių atrankos tvarkos aprašas
Paraiškos forma 

Projekto partnerių atranka bus vykdoma vadovaujantis Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje" partnerių atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Jurbarko švietimo centro direktoriaus 2016-11-29 įsakymu Nr. 1-99 „Dėl Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai Jurbarko rajono savivaldybėje partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Atnaujinta Penktadienis, 02 gruodžio 2016 08:34